Name:
Location: Bogor, Pasundan, Indonesia

Abdi mah lalaki biasa...

Thursday, June 06, 2002

Pidato Pupuhu YPDS

Ieu naskah biantara Ketua Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, Dr. Iwan Inrawan Wiratmadja, Yayasan nu ngokolakeun ITENAS, dina acara Sawala Saptu kamari. (Anjeuna dosen di Teknik Industri ITB. s1-na angkatan 78). Abah Surya oge masihan disket nu eusina naskah Sawala anjeuna (ngabahas buku SBjS tina segi Sastra & fenomena basa Sunda), ngan hanjakal disketna aya makro-an, virus jigana...
--------------------------------------------------------- ----------------------------
Hadirin nu dipihormat ku sim kuring, Assalamualakium warahmatullahi wabarakatuh,

Hapunten upami pangjajap ti sim kuring ngangge dua bahasa, Sunda sareng Nasional.

Tipayun, ngahaturkeun laksa keti kabingahan kana kadongkapanana dina ieu acara. Mung neda dihapunten upami panampina kirang nyugemakeun, oge wirehna Rektor Itenas, Prof. Djuanda Suraatmadja kaleresan teu tiasa ngahadiran ieu acara jalaran aya acara sanes di ITB.

Nami yayasan nu ngokolakeun Institut Teknologi Nasional (ITENAS) teh nyaeta Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi. Parantos kauninga ku sadayana, Dayang Sumbi teh hiji tokoh dina legenda di Tatar Sunda. Asa merenah upami civitas akademika Itenas, ngiring ngarojong kana usaha-usaha ngembangkeun kabudayaan Sunda, sok sanaos ieu kampus teh udaganana dina widang teknologi, tapi da jalmi mah multi dimensi, unsur budaya kedah tiasa ngimbangan kamajuan teknologi. Teknologi ulah janten ririwa kanggo kamajuan budaya malah sing tiasa janten media kanggo ngembangkeun budaya urang sadayana.

Sim kuring ngiring bingah wirehna Lingkung Seni Sunda (Lisenda) Itenas -wadah mahasiswa kanggo dialajar kasenian Sunda- tiasa ngalebarkeun garapanana kana widang basa Sunda. Nuhun ka Komunitas Urang Sunda di Internet nu parantos ngajak mahasiswa Itenas ngiring ngembangkeun budaya Sunda utamina basa. Mudah-mudahan ieu tarekah tiasa ngiring ngahudangkeun Urang Sunda kanggo malire sareng ngembangkeun budaya Sunda, nanjeurkeun budaya Sunda di habibatna. Oge kapayun, sim kuring miharep, kagiatan teh tiasa ngawengku bidang-bidang sanes perkawis Sunda sareng kasundaan.

Sakali deui sim kuring kacida nganuhunkeunana ka sadayana anu parantos kersa sumping nohonan pangulem di Lisenda, teu kalangkung ka Bapa RH Hidayat Suryalaga, ka Ibu Aam Amalia, ka Bapa Adang.S sareng ka Bapa Ibing Kusmayatna, nu parantos kersa sumping. Urang sadayana tangtos moal bireuk deui ka ieu opat inohong, nu tangtos hadirin sadayana parantos uninga, kukituna mugi mugi ieu pajemuhan janten hiji pamuka lawang kanggo kagiatan salajengna. Tina ieu pajemuhan mugi mugi aya hasilna, anu tangtos janten pi-kareueuseun urang sunda sadayana

Sim kuring kantos nguping aya harewos bojong wirehna dina danget ieu budaya sunda khususna basa sunda sapertos anu kirang dipalire, utamina ku generasi anom, kalintang matak hanjakalna upamin eta harewos bojong teh leres, lebar bilih engke anak incu urang sadayana nguping basa sunda mung ukur dina dongeng, malih kapan aya heureuyna moal enya upami hoyong diajar budaya sunda kedah ka walanda atanapi ka Australi.Upami tea mah leres kitu lebar temen.

Sasieureun sabeunyeureun, ieu kiprahna Lisenda mugi janten tawis urang sunda teh masih keneh micinta kana budayana sareng kana basana.

Salanjeungna, sim kuring bade ngangge basa nasional.

Di era globalisasi sekarang, seluruh umat manusia sibuk dengan dua hal: menjadi bagian dari globalisasi, menjadi warga dunia; tapi juga mencari jati dirinya sendirinya untuk tidak hanyut dalam globalisasi yg mengilangkan identitas. Kemajuan di bidang teknologi harus dapat meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam kebudayaan masing-masing komunitas. Adanya teknologi Internet telah meniadakan batas-batas geografis dan berbagai hal yang ada di dunia nyata termasuk keterbatasan-keterbatasan yang selama ini menjadi penghalang dalam komunikasi antar manusia. Salah satu fasilitas dalam internet adalah adanya mailing-list yang dapat dijadikan media komunikasi bersama dalam berbagai bidang termasuk minat, profesi dan silaturahmi antar suatu komunitas, seperti Urang Sunda dimanapun berada, dapat menjalin komunikasi dan silaturahmi. Semoga acara ini juga dapat menjadi jembatan silaturahmi sesama Urang Sunda dan yang mencintai budaya Sunda, di tengah maraknya pengaruh dari luar.

Kalih ti eta, sim kuring dipundut panitia kanggo ngaresmikeun acara Sawala Nanjeurkeun Basa Sunda sareng Medalkeun buku Sajak Banyol jeung Sajabana, Surat-surat Komunitas Urang Sunda di Internet, buku munggaran nu bakal janten genre anyar dina widang pengembangan basa Sunda, nyaeta Basa Sunda di Internet.

Ku ucapan Bismillahirrahmanirrohim, acara Sawala Nanjeurkeun Basa Sunda sareng medalkeun buku Sajak, Banyol jeung Sajabana, diresmikeun.....

MaNg JaMaL keur KUSnet

0 Comments:

Post a Comment

<< Home