Name:
Location: Bogor, Pasundan, Indonesia

Abdi mah lalaki biasa...

Thursday, June 06, 2002

Maqtal Imam Husen

Maqtal Imam Husen
Anggitan: Kang Jalal
 1. Imam Husen imam kaum mustadafin, Ngocorkeun getihna, Ngajait nasib nu leutik, Ngabela umat tunggara
 2. Tara sepi pamingpin anu munafik, Ngabobodo rakyat, Majar Islam nu diaping, Padahal mangeran dunya
 3. Yazid nyebut maneh Amirul Muminin, Raja nagri Islam, Bari solat bari haji, Kalakuwan euwah-euwah
 4. Rayat ceurik balilihan ting jarerit, Hartana dirampas, Jasmanina dinyenyeri, Jaba batin digerihan
 5. Imam Husen sumegruk bari lumengis, Di makam eyangna, Bari ngeprikkeun kasedih, Ngemutan umat nu lara
 6. Islam nu hak kalandih ku Islam batil, Imam ditebihan, Nu ngagem Islam nu asli, Dicempad majarkeun murtad
 7. Imam Ali nu nyangking wasiat Nabi, Pahlawan khaibar, Kakasih Rabbul Izzati, Dilanat di mimbar-mimbar
 8. Di Karbala poek mongkleng sepi jempling, Panon poe sirna, Murubut hujan ti langit, Hujan getih jeung cimata
 9. Di Karbala ngababatang raga suci, Putrana Fatimah, Deudeuh teuing putu Nabi, Ditandasa ku umatna
 10. Mastaka nu sok diambung Kangjeng Nabi, Kiwari papisahTi jasad kakasih Gusti, Ditancebkeun dina tumbak
 11. Di Karbala ngagolontor getih suci, Ti para syuhada, Anu tigin kana jangji, Bumela ka Imam Jaman
 12. Kumaha rek kenging syafaat Jeng Nabi, Umat nu hianat, Ngiclik nuturkeun si iblis, Bahula ka Rasulullah
Kangjeng Rasul, hapunten abdi nu dolim
Nu teu mirosea
Perlaya na putu Gusti
Al-Husen Abu Abdillah

Ku "Ferdi Rosman Feizal" keur KUSnet

0 Comments:

Post a Comment

<< Home